ОГОЛОШЕННЯ

Заява
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Схеми планування території Анатолівської сільської ради Миколаївської області

Загальні положення

1) Замовник СЕО

Замовником проекту є Анатолівська сільська рада Березанського району Миколаївської області (57450, Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Анатолівка, вул. Садова, буд. 47).

Вид та основні цілі ДДП

Генеральний план населеного пункту є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Анатолівської сільської ради. Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.
Завданнями проекту генерального плану населеного пункту є:

— обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;

— урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

— обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;

— забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів;

— визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

— розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;

— розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

При розробленні генерального плану населеного пункту враховується Генеральна схема планування території України, Схема планування території Миколаївської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території. Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Також на підставі Схеми планування території будуть розроблені детальні плани територій, які згідно зі ст.19, зокрема, визначають:

— функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

— містобудівні умови та обмеження;

— потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

— доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

— черговість та обсяги інженерної підготовки території;

— систему інженерних мереж;

— порядок організації транспортного і пішохідного руху;

— порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

— межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.
Містобудівні умови та обмеження згідно зі статті 29 включають, зокрема:

— відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;

— планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);

— охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних в  с. Анатолівка Анатолівскої сільської ради.

Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами, з якими стикається с. Анатолівка Анатолівської сільської ради, є:

1. Атмосферне повітря — забруднення атмосферного повітря автотранспортом.

2.Водні ресурси:

— відсутність централізованого водовідведення;

— відсутність встановлених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг.

3. Здоров’я населення:

— незадовільна якість питної води.

4. Поводження з відходами:

— відсутність роздільного збору ТПВ;

— відсутність санкціонованого місця видалення відходів.

Цілі охорони довкілля

При визначені сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Генеральний план населеного пункту, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018 – 2020 роки, Програма поводження з твердими побутовими відходами в Миколаївській області на період до 2020 року, місцеві програми (за наявності).

Поводження з відходами Видалення, захоронення та переробка твердих побутових відходів. Недосконалість структури санітарного очищення населених пунктів. Зменшення обсягів захоронення побутових відходів шляхом впровадження нових сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження.

Реформування системи санітарного очищення. Облаштування контейнерних майданчиків, оновлення контейнерного господарства та парку сміттєвозів. Впровадження роздільного збирання побутових відходів. Модернізація діючих та будівництво нових полігонів з метою захоронення відходів. Створення умов для ефективного використання ресурсоцінних компонентів.

Перелік та обсяг інформації

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

— доповіді про стан довкілля;

— статистичну інформацію;

— лабораторні дослідження стану довкілля;

— дані моніторингу стану довкілля;

— оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

— пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних факторів впливу, пов’язаних із розробкою генерального плану населеного пункту, наступні:

— влаштування централізованої системи каналізування території, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;

— зменшення викидів забруднюючих речовин у повітрі населених пунктів шляхом встановлення для промислових та сільськогосподарських підприємств визначених законодавством розмірів санітарно-захисних зон, оптимізації схем дорожнього руху.

Строки подання

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану с. Анатолівка Анатолівської сільської ради (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Логін: *

Пароль: *